Vi har märkt att ditt språk inte är svenska. KLICKA HÄR för att gå til EN sajten. Fortsätt på denna sida genom att stänga denna banner.

Personuppgiftspolicy

INFORMATION SOM GÄLLER BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

I ENLIGHET MED DEN ALLMÄNNA FÖRORDNINGEN OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER (UE) 2016/679 (“GDPR”)

 

Den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter (EU) 2016/679 (“GDPR”) och lagdekret 30 juni 2003 nr. 196 (”Lagen om skydd av personuppgifter”) har till syfte att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med enskildas rättigheter, grundläggande friheter och värdighet, med särskild hänvisning till sekretess och personlig identitet.

Inledning

Den här sidan beskriver hur du hanterar webbplatsen www.cirio1856.se (hädanefter även bara "webbplats") med hänvisning till behandling av personuppgifter för fysiska personer som konsulterar den eller interagerar med dess tjänster och funktioner (nedan även "användare").

CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola (hädanefter ”företaget”), i egenskap av ”Innehavare” av behandlingen, i enlighet med artikel 13 och 14 i förordningen (EU) 2016/679 (“GDPR”) och anpassningsbestämmelsen, måste tillhandahålla information som ingår i detta formulär, till användare som helt enkelt surfar och använder webbtjänsterna som erbjuds på webbplatsen.

Specifik information kan rapporteras eller visas på webbplatsens sidor förberedda för särskilda önskemål, prestationer och tjänster på begäran.

Informationen tillhandahålls endast för webbplatsen och hänvisar inte också till andra webbplatser som kan konsulteras av användaren genom länkar som är tillgängliga från webbplatsen.

Innehavare av personuppgiftsbehandlingen

Innehavare av behandlingen är företaget, CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola, med huvudkontor på 40068 - San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi, nr. 11, Italien, skattenummer och registreringsnummer i Företagsregistret C.C.I.A.A. i Bologna 02858450584, momsnummer 00708311204, R.E.A.-nummer BO-260769.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter, endast för navigationsdata, är KINA S.r.l., med huvudkontor på adress 36100 - Vicenza (VI), Via Contrà Vittorio Veneto, nr. 7, skattenummer, momsnummer och registreringsnummer i Företagsregistret C.C.I.A.A. i Vicenza 03593280245, R.E.A.-nummer VI-337536, e-postadress info@kina.it, P.E.C. kina@pec.it.

Källa till personuppgifterna

Efter att ha konsulterat denna webbplats kan uppgifter om identifierade eller personer som kan identifieras behandlas. 

Förutom vad som anges nedan för navigeringsdata, samlas personuppgifter om webbplatsanvändarna in av företaget då de lämnas frivilligt av användarna när de går in på och surfar på webbplatsen eller genom att fylla i lämpliga elektroniska förfrågningsformulär, i de delar av webbplatsen som förberetts för särskilda förfrågningar och/eller tjänster på begäran.

Hur som helst, samlas alla personuppgifter in och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och de sekretesskrav som föreskrivs i (EU) förordning 2016/679 "GDPR", anpassningsbestämmelserna och lagen om skydd av personuppgifter (lagdekret nr. 196/2003).

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Navigationsdata

Datorsystemen och mjukvaruprocedurerna som används för att driva webbplatsen förvärvar automatiskt, under den normala driften, vissa personuppgifter vars överföring är underförstådd vid användningen av Internetkommunikationsprotokollen.

Detta är information som inte samlas in för att associeras med identifierade berörda personer, men som till sin natur, genom bearbetning och associering med data som innehas av tredje part, skulle kunna möjliggöra identifiering av användare.

I synnerhet med tillgång till webbplatsen, bekräftar användaren förvärvet av adressen av företagets system av Internetprotokollet (IP), av namnen på domänerna som användaren använder datorn till för att besöka webbplatser och andra tillhörande uppgifter: adresserna Uniform Resource Identifier (URI) av de begärda resurserna, vid tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka förfrågan till webbservern på webbplatsen, storleken på filen som erhölls som svar från webbservern, sifferkoden som anger status för svaret från webbservern, den allmänna geografiska positionen som anges av IP-adressen och andra parametrar som rör användarens operativsystem och IT-miljö, vars överföring är inneboende i den regelbundna och korrekta driften av internet och själva webbplatsen.

Uppgifter som användaren tillhandahåller frivilligt

Den valfria, explicita och frivilliga sändningen av e-postadressanvändaren till de adresser som anges på denna webbplats eller användarens användning av reserverade områden och ifyllande av webbformulär, medför efterföljande förvärv och behandling av företaget av användarens nödvändiga personuppgifter för att utföra aktiviteterna som avtalats och följaktligen upprätta och verkställa ett kontrakt, för att svara på förfrågningar och/eller att erbjuda den begärda tjänsten, samt inhämta andra personuppgifter som anges.

I synnerhet, med tillgång till webbplatsen, accepterar användaren att företaget kan förvärva och sedan behandla följande personuppgifter: personlig information (till exempel: förnamn, efternamn, kommun, land); kontaktinformation (t ex.: telefonnummer, e-postadresser); företagsuppgifter (t ex.: företag, yrkesroll).

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter - Tillhandahållande av personuppgifter och vägran att tillhandahålla dem

Navigationsdata

Den automatiska navigeringsinformationen kan inte omedelbart kopplas till någon personlig information, utan samlas in och används av företaget endast i syfte att fullfölja det legitima intresset att tillåta användaren att använda innehållet som publiceras på webbplatsen och därför garantera korrekt och regelbunden drift och hantering av webbplatsen och de tjänster som erbjuds och för att skydda eller garantera lämplig åtkomstpolicy till konfidentiellt innehåll, samt för att få anonym statistisk information om användningen av själva webbplatsen, förfrågningar och tjänster som erbjuds.

Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska databrott mot webbplatsen eller andra webbplatser som är anslutna till den och kommer så småningom att meddelas endast efter en begäran från den rättsliga myndigheten inom villkoren i lagen.

Uppgifter som användaren tillhandahåller frivilligt

Personuppgifterna som tillhandahålls av användare kan behandlas för ändamål som är direkt kopplade till behovet av att utföra aktiviteter som avtalats i förväg och följaktligen att upprätta och verkställa ett kontrakt, svara på förfrågningar och utföra tjänsten. Detta för att uppfylla rättsliga skyldigheter (uppfyllelse av de skyldigheter som fastställts av gällande lagstiftning, eller av bestämmelser utfärdade av myndigheter och av tillsyns- och kontrollorgan eller av rättsväsendet) eller för att driva ett berättigat intresse (webbplatsens säkerhetskontrolltjänster för att förhindra bedrägeri och IT-brott mot företaget eller tredje part, för att implementera och förbättra kvaliteten i IT-tjänsterna på webbplatsen). Detta behov utgör den juridiska grundvalen som ger rätt att utföra efterföljande behandling. Tillhandahållandet av de uppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål representerar, beroende på fall, en avtalsenlig eller en rättslig skyldighet; Om dessa misslyckas kan företaget vara oförmöget att utföra aktiviteterna som avtalats i förväg och följaktligen upprätta och verkställa ett kontrakt, svara på förfrågningar eller utföra den begärda prestationen eller tjänsten. Om dessa uppgifter tillhandahålls, kräver deras behandling inte medgivande av användarna.

Typ av behandling av personuppgifter

I förhållande till ovannämnda syften, utförs behandlingen av personuppgifter både icke-automatiserat, genom användning av manuellt stöd (papper), och automatiserat stöd, med hjälp av elektroniska, IT- och telematiska verktyg, enligt strikt organisatorisk logik och behandling som är relaterad till själva ändamålen, och, i alla fall, med lämpliga medel för att garantera datasäkerheten, den fysiska integriteten och konfidentialiteten, samt förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

Enligt den angivna lagstiftningen kommer alla behandlingar att baseras på principer om korrekthet, laglighet, transparens och skydd av användarnas integritet och rättigheter.

Plats för databehandlingen

Behandlingen utförs direkt av företagets organisation, på huvudkontoret och av personuppgiftsansvarig, på huvudkontoret och datacentret där värdservrarna finns (Frankrike), uteslutande av utsedd och specialutbildad personal, som är bemyndigad att utföra dessa uppgifter, ständigt identifierad, lämpligt utbildad och medveten om de begränsningar som åläggs av gällande lagstiftning, vid företagets huvudkontor och/eller vid de enskilda driftsenheterna för detsamma och/eller den person som ansvarar för behandling av personuppgifter, med vidtagande av de mest lämpliga statliga säkerhetsåtgärderna.

Meddelande om personuppgifter

Användarnas personuppgifter, som innehas av företaget, kan kommuniceras, i Italien och i Europeiska unionen, för att uppfylla de skyldigheter som är fastställda i lag eller i avtalet och/eller i samband med utförandet av förfrågningar, prestationer eller begärda tjänster, till följande ämnen eller kategorier av ämnen: tjänsteleverantörer, värdföretag, distributörer av företagets produkter.

Användarnas personuppgifter, som innehas av företaget, kan också kommuniceras, i Italien, till personer som arbetar är anställda för hantering eller underhåll av elektroniska, IT-relaterade och telematikverktyg.

Användarnas personuppgifter, som innehas av företaget, kan slutligen kommuniceras, i Italien, till de behöriga myndigheterna eller till andra externa aktörer där kommunikationen krävs eller krävs enligt tillämplig lag eller förordning.

Användarnas personuppgifter, som innehas av företaget, kan lämnas ut till följande personer som ansvarar för behandlingen: anställda på företaget, i synnerhet företagets kommersiella/marknadsförings- och utrikeskommunikationsavdelning.

Spridning av personuppgifter och överföring av personuppgifter till tredje land

Spridning av användarnas personuppgifter förutses inte.

Företaget informerar om att personuppgifter kan komma att överföras i syfte att ingå eller verkställa avtalet eller för genomförandet av åtgärder före avtal, även i tredje länder, det vill säga till länder som inte tillhör Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (s.k tredjeländer) som erkänns av Europeiska kommissionen som att de har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller, i annat fall, endast om en adekvat skyddsnivå för personuppgifter är avtalsenligt garanterad av parterna i det tredje landet (t.ex. genom undertecknandet av standardavtalsklausulerna som tillhandahålls av Europeiska kommissionen) jämfört med den i Europeiska unionen och att utövandet av de berörda parternas rättigheter alltid säkerställs.

Lagringsperiod för personuppgifterna

Navigationsdata

Utan att det påverkar möjligheten att använda uppgifterna av den rättsliga myndigheten för att fastställa ansvar i händelse av databrott mot webbplatsen eller andra webbplatser som är kopplade till eller länkade till den, raderas surfningsuppgifterna omedelbart efter deras statiska behandling och hur som helst sparas de aldrig mer än 2 (två) år.

Uppgifter som användaren tillhandahåller frivilligt

Användarnas personuppgifter behandlas under den tid som krävs för att uppfylla ovannämnda syften. Företaget behåller därför personuppgifter under hela avtalsförhållandets varaktighet, för att svara på frågor, tillfredsställa den begärda prestationen eller tjänsten, för utövandet av eventuella relaterade och påföljande uppfyllelser, för efterlevnad av juridiska och regulatoriska skyldigheter, som är tillämpliga, samt för sina egna defensiva syften och tredje parts och fram till utgången av den lagstadgade preskriptionstiden, från och med datumet då prestations- och/eller tjänsteförhållandet upphör.

I slutet av den tillämpliga lagringsperioden kommer användarnas personuppgifter att raderas eller lagras i en form som inte tillåter identifiering av den registrerade (t.ex. oåterkallelig anonymisering), om inte deras vidare behandling är nödvändig för ett eller flera av följande ändamål : i) lösning av administrativa processer och/eller tvister som inletts före utgången av lagringsperioden; ii) uppföljning av utredningar/inspektioner av interna kontrollfunktioner och/eller externa myndigheter som inletts före utgången av lagringsperioden; iii) uppföljning av förfrågningar från offentliga myndigheter som mottagits/anmälts till företaget före utgången av lagringsperioden.

Rättigheter som berörda personen har

Artikel 13, punkt 2, bokstäverna (b) och (d), samt artiklarna 15 till 21 i förordning (EU) 2016/679 "GDPR" ger den berörda användaren rätt till utövandet av följande specifika rättigheter i samband med behandling av personuppgifter:

  1. kräver tillgång till personuppgifter som gäller personen i fråga och få kopia på uppgifterna (artikel 15);
  2. uppnå rättelser av felaktiga personuppgifter som gäller personen i fråga (artikel 16);
  3. be om radering av personuppgifter som gäller personen i fråga (artikel 17);
  4. uppnå en begränsning av behandlingen av personuppgifter som gäller personen i fråga (artikel 18);
  5. ta emot personuppgifter om honom i ett strukturerat format, som vanligen används och är läsbart av en automatisk enhet, i syfte att utöva rätten till portabilitet (artikel 20);
  6. motsätta sig behandlingen av personuppgifter som gäller personen i fråga (artikel 21).

Om behandlingen grundar sig på samtycke har den berörda parten rätt att när som helst återkalla samtycket.

Sätt att utöva rättigheterna på

Användare kan utöva de rättigheter som nämns i föregående punkt genom att kontakta KINA S.r.l., med huvudkontor på adress 36100 - Vicenza (VI), Via Contrà Vittorio Veneto, nr. 7, skattenummer, momsnummer och registreringsnummer i Företagsregistret C.C.I.A.A. i Vicenza 03593280245, R.E.A.-nummer VI-337536, tel. +39 333 6386163, e-postadress info@kina.it, P.E.C. kina@pec.it.

Reklamation och signalering till tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter

Den berörda användaren har alltid rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter (kontaktpersonerna för tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter, liksom det förfarande som ska följas, kan konsulteras på webbplatsen www.garanteprivacy.it), eller lämna in ett klagomål till den juridiska instansen.

Versioner av sekretesspolicyn

Detta dokument utgör "Sekretesspolicyn" för Cirio 1856-webbplatsen och kommer att bli föremål för uppdateringar och/eller ändringar (men de olika versionerna av den kommer att göras tillgängliga vid behov).

Senaste uppdateringen: 2021-11-29

© 2021 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits